Konstnärer/ Artists

Sian, Sebastian, Stefan, Inez, Sara och Mikael, saknas, Bosse, Louisa och Ronja


Sara Lännerström, konstnär och curator

Jag söker en lätthet men drar mig inte för det besvärliga. Vill att både det sköra och storslagna ska få plats. Det slitna, råa men också berättelsen och det jag ser som vackert. Vi behöver bygga om, ta med det gamla för att hitta nya vägar framåt. Med enkla medel ge röst åt mångfalden,  behovet av varandra. Jag löser problem och lär mig nya saker i varje projekt som genomförs. Har en idéburen inställning, men genomförandet, gestaltningen, är minst lika viktig. ”Sara Lännerströms konst mynnar ur ett ständigt flöde som bland annat kan ta sitt uttryck i teckning, film, performance, installation, text eller djurdräkter. Publika framträdanden blir till koncentrerade noder som i sin tur leder till bifurkationer och nya flöden. Naturen, djuren, det lantliga och hemtrevliga är återkommande teman hos Sara Lännerström, där vildvuxna, ostyriga och eroderande krafter verkar hota ordning och avgränsningar. Det är med en sorts skräckblandad förtjusning som man lockas in i Sara Lännerströms lekfulla och vindlande tankevärld.” https://www.saralannerstrom.com

Sara Lännerström, artist and curator

I look for a light touch, without avoiding difficult subjects. There must be room for both fragility and grandiosity. Things that are rough and worn down, but also stories, and things I think are beautiful. We need to rebuild, bring the past with us to find a new path forward, use simple methods to give the multitude and our need for each other a voice. In every new project, I solve problems and learn things. My art is born up by ideas, but the practical work, how things are made, is just as important. “Sara Lännerström’s art stems from a constant flow of ideas that can take the shape of drawings, films, performances, installations, texts or animal costumes. Her public performances appear to be concentrated nodes which in turn lead to bifurcations and new directions. Recurring themes for Sara Lännerström are nature, animals, and life in the countryside and at home; in her treatment of them, wild, unruly and eroding forces seem to threaten order and boundaries. With a mixture of terror and exhilaration, the viewer is drawn into Sara Lännerström’s playful and meandering mental universe.”

Stefan Karlsson, konstnär, curator och projektledare

”Jag jobbar både med egna utställningar och olika samarbetsprojekt, dels inom Psykiatri affektiva på Sahlgrenska men också med mitt eget konstnärskap. För ett par år sen startade jag ”Stefan Karlssons museum för dålig konst” i min källarskrubb som tillhör min lägenhet. Med museet för dålig konst vill jag visa att det går att driva en verksamhet utan hyreskostnader. Jag har jobbat som curator, projektledare och utställande konstnär på Liljevalchs utställning ” Döden en utställning om livet”. Jag har ställt ut ”Sociala relationer inom Göteborgs konstvärld” på Galleri PS samt ” Varför stänger alla gallerier i Göteborg?” på Galleri Thomassen. Mitt syfte och mål med min konstnärliga verksamhet är att undersöka konstvärldens sociala och politiska system.” https://skarlsson.org

Stefan Karlsson, artist, curator and project leader

 I work both with my own exhibitions and various collaborations, for instance with Psykiatri Affetkiva Sahlgrenska, but also in my own artistic practice. A few years ago, I started “Stefan Karlsson’s Museum for Bad Art” in the cellar storeroom that comes with my apartment. I wanted to prove that it is possible to run an art gallery with no costs for rent. I have worked as a curator, project leader and exhibiting artist in the exhibition “Döden en utställning om livet” (Death An exhibition about Life) at Liljevalchs. Recently I have made the exhibitions “Sociala relationer inom Göteborgs konstvärld” (Social relations within Göteborg’s art scene) at Galleri PS and “Varför stänger alla gallerier i Göteborg?” (Why do all the galleries in Göteborg shut down?) at Galleri Thomassen. The goal of my artistic work is to investigate the art world’s social and political systems.

Sebastian Rudolph Jensen, konstnär och curator

Sebastian Rudolph Jensen är en multimedia-konstnär som arbetar med performance, installation, foto, alter-egon, kostym, måleri och skulptur. Han arbetar med humor, intuition, absurditet, provokation, lek och experiment. Hans konst gränsar mellan konst och liv, där det privata går in i det konstnärliga och vice versa. I hans arbete finns referenser till Joseph Beuys, Klara Lidén, Paul McCarthy, John Bock, Thomas Hirschhorn, Marie-Louise Ekman och Jonatan Meese. Rudolph Jensen har en kandidatexamen (2019) från HDK-Valand och Kungliga Konsthögskolan. Senast hade han en utställning på Växjö Konsthall med verket Pastor Lax – Swishpredikanten. www.sebastianrudolphjensen.com

Sebastian Rudolph Jensen, artist and curator

Sebastian Rudolph Jensen is a multimedia artist who works with performance, installations, photography, alter-egos, costumes, painting and sculpture. He uses humour, intuition, absurdity, provocation, play and experimentation in his art. His art is on the boundary between art and life, where the private and artistic spheres overlap. His work contains references to Joseph Beuys, Thomas Hirschhorn, Marie-Louise Ekman and Jonathan Meese. Rudolph Jensen has a bachelor’s degree (2019) from HDK Valand and the Royal Academy of Arts. His most recent exhibition is Pastor Lax – Swishpredikanten at Växjö Konsthall.

Bosse Melin, konstnär och curator

Efter utbildningarna på Konstfack och Konsthögskolan Valand hittade Bo snabbt sin egen väg och egna uttryck. Enligt Bo Melin behöver inte konst vara så märkvärdig även om den är allvarlig. Det är fel sätt att närma sig konsten. En av mina idéer är att frigöra mig själv från verket, att inte stå där med något slags facit i handen. Jag vill att min konst ska kunna jämföras med musik. Jag vill också göra konst som ska fungera lika bra även återgiven, osedd, som en andrahandsberättelse. Bo Melin som gärna arbetar utomhus eller på oväntade platser, i oväntade sammanhang och med oförutsägbara teman och utgångspunkter. För mig ska konstnären inte vara en uppfinnare, utan en del i ett större sammanhang och samtal. Detta är också en av anledningarna till att han tycker om att arbeta tillsammans med andra, att fokus flyttas från den enskilde konstnären till verket. Konstnärer i sig är inte intressanta, det intressanta är att se många idéer och tankar samtidigt.

Bosse Melin, artist and curator

After training at Konstfack and Valand Academy, Bo Melin quickly found his own direction and his own mode of expression. According to Bo Melin, art does not have to put on any airs, even if it deals with serious subjects. That is the wrong way to approach art. “One of my ideas is to free myself from the artwork, not approach it with a preconceived result in mind. I want my art to be comparable to music. I also want to make art that works just as well in reproduction, unseen, like a second-hand narrative.” Bo Melin gladly works outdoors or in unexpected environments or contexts, with unpredictable themes and points of departure. “For me, the artist is not an inventor, but part of a bigger context and broader dialogue.” This is also one of the reasons he likes collaborating with others; the focus is shifted from the individual artist to the work. Artists in themselves are not of interest, the interesting thing is to see a multitude of thoughts and ideas at the same time.

Inez Edström Thoresson, konstnär, curator och produktionsledare

”I mitt konstnärskap intresserar jag mig för system, samhälleliga, vetenskapliga och mellanmänskliga. Jag arbetar tematiskt och i det arbetet växer sedan valet av medier fram. Hantverket, handens arbete och det analoga är centralt i mina arbeten. Ofta rör det sig om en kombination av medier. Skulptur och textil. Installation och performance. Video och text. Tiden som går, långsamhet och repetitivt arbete är viktiga delar av mitt skapande. Repetition manar till eftertanke. Långsamhet är motstånd.”www.inezedstromthoresson.com

Inez Edström Thoresson, artist, curator and production manager

In my artistic work I am interested in systems: social, scientific and inter-relational. My work is theme-based and the choice of medium emerges as the work progresses. Crafts, working by hand, and analogue techniques are central aspects of my work. Often, I combine different media. Sculpture and textiles, installation and performance, video and text. The passing of time, and slow and monotonous work methods are important parts of my creativity. Repetition makes you think twice. Slowness is resistance. 

Sian Hedberg, konstnär och curator

”Vi behöver tala om känslor. Det som inte syns på utsidan och som inte går att beskriva med ord. Genom konsten försöker jag visualisera dessa känslor. Jag försöker göra dem till något mer greppbart för att jag själv och andra med samma upplevelser ska kunna få perspektiv. Även för att de som inte har någon relation till ämnet ska kunna få en chans att förstå. Jag jobbar för att återskapa känslorna, men på ett mer kontrollerat sätt, och försöker skapa en atmosfär där en får känna, pausa och kanske hinna ikapp. Med min praktik vill jag vara en av dem som bryter tystnaden. Jag vill belysa tankarna, känslorna, upplevelserna som många lever med och jag vill visa att det är okej. Okej att känna, okej att må dåligt och okej att prata om det. Tidigare projekt behandlar t.ex min upplevelse som transperson, psykisk ohälsa som ångest och depression, självkänsla, identitet och suicid.” https://www.sianhedberg.se

Sian Hedberg, artist and curator 

We need to talk about feelings, things that are not visible on the outside and that cannot be described with words. Through art, I try to visualise feelings. I try to make them into something more tangible so that I and others with the same experiences will be able to get a perspective on them, and also so that those who do not have a relationship to the subject will be able to understand. I work to recreate the feelings, but in a more controlled way, and try to create an atmosphere where you can feel, take a break, and hopefully catch up. In my artistic practice, I want to be one of those who break the silence. I want to illuminate the thoughts, feelings, experiences that may people live with and show that they are okay. Okay to feel, okay to feel bad about, and okay to talk about. Previous projects have been about my experiences as a trans person, and mental distress such as anxiety and depression, as well as self-confidence, identity and suicide.

Ronja Fridholm Engström, konstnär och curator

Ronja Fridholm Engström (f.1994) är konstnär och fotograf. Hennes fotografier vill skildra och utforska vardagens obetydligheter, genom att dra fram och avslöja, det som till synes känns obetydligt och ointressant. Hon vill genom hennes bilder förmedla något utöver sig själva och mana betraktaren till eftertanke och reflektion. ”För mig har fotografiet, eller kanske kameran, – nej, bilden – varit ett sätt att förstå min omvärld. Jag har haft svårt att kommunicera, och förstå mitt inre jag, och konsekvensen av detta har resulterat i diverse konflikter. Bilden blev ett sätt för mig att kunna kommunicera min värld, men också – vår gemensamma värld – att låta vår objektvärld bli en slags lekplats men framförallt har det givit mig en möjlighet att låta min värld på Platsen bli något mer än ett sceneri och ett skådespel; det har blivit en värld att utforska med dess oändliga uppenbarelser. Den gav mig en möjlighet, som jag vill tro hade varit omöjlig utan kameran, att förstå världen som mångfacetterad och föränderlig.”

Ronja Fridholm Engström, artist and curator

Ronja Fridhom Engström (b 1994) is an artist and photographer. Her photographs aim to depict and explore the trivialities of everyday life, bringing them to light and revealing aspects of them that might appear insignificant or uninteresting at first glance. She wants her images to convey something beyond themselves and invite the viewer to contemplate and reflect.  “For me, photography, or perhaps the camera – no, the image – has been a way to understand my surroundings. I have had a hard time communicating, and understanding my inner self, and this has led to many conflicts. Images are a way for me to communicate my world, but also the world that we all share – letting our world of objects become a kind of playground. But first and foremost, working with images has given me the possibility to make my world in this Place become more than scenography and acting; a world that is possible to explore with all its endless epiphanies. It has given me an opportunity – which I do not think would have been possible without the camera – to understand the world as multi-faceted and mutable.”

Mikael Sonnsjö, arkitekt och curator http://www.sonnsjo.se

Mikael Sonnsjö, architect and curator

Lovisa Lorén, arkitekt och curator

Lovisa Lorén har tagit sin kandidatexamen i Arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole (KADK) i Köpenhamn. ”Arkitektur för mig handlar mycket om de sociala aspekterna. I mitt sätt att arbeta lägger jag mycket värde i kontexten och hur omgivningarna skapar förutsättningarna. Jag tror mycket på att skapa möjligheter och förutsättningar, för att sedan ge människan både frihet och ansvar.” www.loren.se

Lovisa Lorén, architect and curator

Lovisa Lorén has a bachelor’s degree in architecture at Kunstakademiets Arkitektskole (KADK) in Copenhagen. “For me, architecture is a lot about the social aspects. In my work method, I place great value on the context and how the surroundings provide the prerequisites. I believe strongly in creating possibilities and environments, to give humans both freedom and responsibility.”